Cách sửa lỗi The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini

Nếu Bạn upload dữ liệu lên website mà gặp lỗi không up được do file quá lớn là do thuộc tính upload_max_filesize trong File php.ini đang giới hạn (mặc định là 2MB)

Nếu Bạn upload dữ liệu lên website mà gặp lỗi không up được do file quá lớn là do thuộc tính upload_max_filesize trong File php.ini đang giới hạn (mặc định là 2MB)

Các xử lý là chỉnh thuộc tính upload_max_filesize tăng lên. Tùy thuộc mỗi Server sẽ có các xử lý khác nhau

Ở đây Mình sẽ chỉ ra 2 loại phổ biến nhất là chỉnh php.ini trên Server và server có cài Cloudlinux

1. Cách sửa upload_max_filesize lý đối với Server có cài đặt Cloudlinux:

Cloudlinux là một addon khá phổ biến hiện nay. Nó giúp phân bổ tài nguyên, loại bỏ việc server bị hack local (Tức là tránh lây nhiễm mã độc từ các tài khoản khác nhau trên cùng 1 server).
Cloudlinux cho phép tùy chỉnh upload_max_filesize của từng domain.
Hướng dẫn chỉnh Max File Size Upload (upload_max_filesize) trên Direct Admin

2. Cách chỉnh max file size upload đối với đại đa số Server (trên File hệ thống):

Để tùy chỉnh Bạn cần có quyền root để truy cập SSH. Sau khi login SSH hãy sử dụng lệnh sau để lọc File php.ini
[root@hostingviet~]# php -i | grep 'ini'
Configuration File (php.ini) Path => /usr/local/php56/lib
Loaded Configuration File => /usr/local/php56/lib/php.ini
Scan this dir for additional .ini files => /usr/local/php56/lib/php.conf.d
Additional .ini files parsed => /usr/local/php56/lib/php.conf.d/10-directadmin.ini,
/usr/local/php56/lib/php.conf.d/50-webapps.ini

Ở đây có thể thấy đường dẫn này "/usr/local/php56/lib/php.ini"
Hãy dùng 1 trình soạn thảo, ví dụ nano hoặc vi để mở:

nano /usr/local/php56/lib/php.ini

Sau khi mở File nhấn Ctrl + w (Tìm kiềm) và nhập vào chuỗi ký tự cần tìm. Ví dụ upload_max_filesize Sau đó nhấn enter để tìm. Nếu có chuỗi ký tự tương ứng thì đổi sang giá trị mới

=> Sau đó nhấn Ctrl + o để lưu lại

=> Sau đó nhấn Crtl + x để thoát khỏi editer

Trường hợp chưa có trình nano (nano: command not found) thì chạy lệnh sau để cài đặt 

yum -y install nano 

Hoặc Bạn có thể tải File đó về rồi sửa bằng notepad++ => up lên đúng thư mục là được.

Sau đó thay đổi các thông số tương ứng như upload_max_filesize.

=> Cần restart lại httpd để thay đổi có hiệu lực bằng lệnh sau:

service httpd restart

=> Sau đó kiểm tra lại thông số đã thay đổi xem đúng yêu cầu chưa bằng lệnh sau:

php -i | grep 'upload_max_filesize'

3. Cụ thể, các thông số có thể ảnh hưởng tới giới hạn upload file trong php.ini (và thông số ví dụ kèm theo):

#Thông số upload theo MB:
upload_max_filesize =500M
post_max_size =500M
max_allowed_packet =500M
memory_limit =500M

#Thời gian timeout tính theo mili giây
default_socket_timeout =30
max_execution_time =30
max_input_time =30