Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

Để kiểm tra thông số VPS/server chạy lunux. Các Bạn làm theo hướng dẫn sau:

 

Để kiểm tra thông số VPS/server chạy lunux. Các Bạn làm theo hướng dẫn sau:

Lệnh kiểm tra CPU:

# cat /proc/cpuinfo
Lệnh theo dõi CPU:

# top -c
Lệnh kiểm tra hệ điều hành:

# uname -a
Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành:

# cat /etc/redhat-release
Lệnh kiểm tra Ram:

# free -m
Lệnh kiểm tra HDD:

# df -h
Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi HDD:

# dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync