April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Lấy lại mật khẩu wordpress đơn giản - simple wordpress password reset

Để lấy lại password của wordpress dễ dàng nhất hostingviet đã viết 1 script nhỏ, giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng.

Để lấy lại password của wordpress dễ dàng nhất hostingviet đã viết 1 script nhỏ, giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng. Và dễ dàng hơn rất nhiều hướng dẫn trên mạng, thậm chí dùng tiếng Anh, các thao tác phức tạp. 
Bạn chỉ cần upload file với nội dung dưới đâylên máy chủ là đổi được mật khẩu.

Bước 1:
Tạo 1 file update-matkhau.php và đưa nội dung sau đây vào và lưu lại:
 <!DOCTYPE html><html class="no-js" lang="vi"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /></head><body><?php error_reporting(E_ERROR);if(!file_exists('wp-config.php')) die("Bạn phải upload file này vào trong thư mục có chứa file <b>wp-config.php</b>");require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php');$isDelete = esc_html($_REQUEST["deleteOnly"]);if($isDelete == 'on'){unlink($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]);echo 'Xóa file ' . $_SERVER["SCRIPT_NAME"] . ' thành công';}global $wpdb;$userList = get_users(array('orderby=id&order=ASC'));if(array_key_exists('isSubmit', $_REQUEST))if($_REQUEST["isSubmit"] == "YES"){$userIdUpdate = esc_html($_REQUEST["id"]);$newPassword = esc_html($_REQUEST["newPassword"]);$isSelfDelete = esc_html($_REQUEST["deleteOnReset"]);
$isError = false; $errorStr = "<font color='red'>";if(strlen($newPassword) < 5){$isError = true;$errorStr .= "Password phải dài hơn 4 ký tự <br />";}if(strpos($newPassword, ' ') !== false){$isError = true;$errorStr .= "Password không được chứa khoảng trắng<br />";}if(!$isError){$affected_row = $wpdb->query("UPDATE $wpdb->users SET user_pass=MD5('$newPassword'), user_activation_key='' WHERE user_login='$userIdUpdate'");if($affected_row <= 0){$isError = true;$errorStr .= "<h3>Lỗi: Không thể đổi password!</h3> (Có thể password hiện tại đã là '<b>$newPassword</b>')<br />";}else{echo "<h3 style='color:green;'>Update password thành công</h3>";if($isSelfDelete == 'on'){
unlink($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]);echo 'Xóa file ' . $_SERVER["SCRIPT_NAME"] . ' thành công';}else{echo '<font color="red">Hãy xóa file ' . $_SERVER["SCRIPT_NAME"] . ' ngay sau khi đổi password để đảm bảo website của bạn không bị xâm nhập trái phép</font>';}}}
if($isError){ $errorStr .= "</font>"; echo $errorStr;}}echo '<center><h2>Đổi mật khẩu wordpress</h2><h5><br />Cung cấp bởi <a href="http://hostingviet.vn" target="_blank">hostingviet.vn</a> - Đơn giản, hiệu quả<br />Liên hệ chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ!</h5><input type="button" value="Xóa file này" onClick="window.location.assign(\'' . $_SERVER["SCRIPT_NAME"] . '?deleteOnly=on\');" /></center><br />
<table border="1" style=" border-color: grey; border-width: inherit; "><tr><th width=\'50\'>ID</th><th width=\'150\'>Username</th><th width=\'1000\'>Password mới</th></tr>'; foreach($userList as $user) {
echo '<tr>'; echo '<td align=\'right\'>' . esc_html( $user->id ) . '</td>';echo '<td>' . esc_html( $user->user_login ) . '</td><td><form action=\'' . $_SERVER["SCRIPT_NAME"] . '\' method=\'post\'><input type="hidden" name="id" value="' . esc_html( $user->user_login ) . '" /><input type="hidden" name="isSubmit" value="YES" /><input type=\'text\' size=\'20\' name=\'newPassword\' placeholder="Nhập mật khẩu mới"/><input type="checkbox" name="deleteOnReset" id="' . esc_html( $user->id ) . '"/><label for="' . esc_html( $user->id ) . '">Xóa file <b>' . $_SERVER["SCRIPT_NAME"] . '</b> sau khi tạo mật khẩu mới</label>&nbsp;&nbsp;<input type=\'submit\' value=\'Cập nhật password cho ' . esc_html( $user->user_login ) . '\' /></form></td></tr>';}echo '</table></form>';?></body></html>  

Bước 2:
Sau khi lưu file với nội dung như trên, bạn đăng nhập vào host rồi vào phần quản lý file trong DirectAdmin để upload file, hoặc upload file thông qua filezilla.

Bước 3: 
Sau khi upload xong, bạn truy cập vào link thông qua http và được kết quả như hình phía dưới.
Ví dụ, nếu bạn upload vào folder public_html/wordpresstest/ của tên miền hostingviet.vn, bạn sẽ truy cập vào link sau:
http://hostingviet.vn/wordpresstest/update-matkhau.php

Đổi password wordpress đơn giản nhất

Bước 4:
Trong hình:
Số 1: Cột Username, là danh sách các tài khoản Wordpress trong website của bạn.
Số 2: Là ô để bạn gắn mật khẩu mới cho tài khoản tương ứng ở cột Username.
Số 3: Thông thường, file này upload lên chỉ dùng một lần, bạn nên chọn "xóa file ... sau khi tạo mật khẩu" để xóa luôn file này sau khi đặt mật khẩu.
Hãy thử tưởng tượng nếu bạn không xóa file này, vì một lý do nào đó đối thủ của bạn biết đường dẫn này để truy cập vào, thì họ sẽ có toàn quyền đăng nhập vào trang web của bạn.
Trường hợp bạn update mật khẩu lỗi (hoặc update mật khẩu trùng với mật khẩu đang có) thì file này sẽ không bị xóa.
Số 4: Sau khi xử lý xong các mục số 1, 2, 3 thì bạn ấn nút "Cập nhật password" để gán mật khẩu mới cho tài khoản.