Fix lỗi Failed to retrieve directory listing trên Filezilla bản 3.xx

Nếu Bạn sử dụng Filezilla kết nối lên server mà gặp lỗi này thì hãy đọc bài viết để fix nhé "Connection aborted", "directory listing fails", "The TLS connection was non-properly terminated", "Failed to retrieve directory listing"

Nếu Bạn sử dụng Filezilla kết nối lên server mà gặp lỗi này thì hãy đọc bài viết để fix nhé "Connection aborted", "directory listing fails", "The TLS connection was non-properly terminated", "Failed to retrieve directory listing"

Hướng dẫn khắc khục lỗi kết nối FTP lên hosting


Khi sử dụng Filezilla phiên bản từ 3.10.x trở lên để kết nối đến hosting có thể sẽ găp lỗi:

Error: Connection timed out after 20 seconds of inactivity
Error: Failed to retrieve directory listing

Nguyên nhân là do từ phiên bản Filezilla 3.10.x sẽ sử dụng Encryption mặc định là FTP Over TLS, mà chuẩn chuẩn mã hóa này vẫn chưa được hỗ trợ hoàn toàn trên hầu hết các web hosing.

Ảnh 1: Failed to retrieve directory listing

Cách khắc phục:
Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản Filezilla từ 3.10.x trở lên, hãy làm theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi:
1. Vào File => Site manager
2. Hộp thoại Site manager xuất hiện, bạn click vào New Site (Ảnh 2)
3. Nhập đầy đủ thông tin kết nối đến FTP server của bạn.
Tại mục Encryption, chọn Only use plain FTP (insecure) (Ảnh 2)
4. Sau khi nhập đúng các thông tin như trên, bấm connect. FTP sẽ được kết nối thành công.

></p> <p style=Ảnh 2: chọn Only use plain FTP

Tags: Filezilla bản 3.xx, Filezilla 3.xx, Could not read from socket: ECONNABORTED - Connection aborted, Disconnected from server, directory listing fails, The TLS connection was non-properly terminated, GnuTLS error -110: The TLS connection was non-properly terminated, GnuTLS error -110 in gnutls_record_recv: The TLS connection was non-properly terminated, Failed to retrieve directory listing