Cấu hình php của hostingviet.vn

Hostingviet dùng php phiên bản nào? Chúng tôi dùng php từ phiên bản 4.4 cho đến các phiên bản mới nhất, được update liên tục.
Khách hàng có thể tự thay đổi phiên bản PHP trong gói hosting đã đăng ký tại hostingviet.

1. Hostingviet dùng php phiên bản nào?
Chúng tôi dùng php 4.4, php 5.1, php 5.2, php 5.3, php 5.4, php 5.5, php 5.6, php 7.0, php 7.1, php 7.2, php 7.3, php 7.4.
Khách hàng có thể tự thay đổi phiên bản PHP trong gói hosting đã đăng ký tại hostingviet.

2. hostingviet.vn cấm sử dụng các hàm sau trong PHP:
disk_total_space, disk_free_space, diskfreespace, dl, show_source, deltree, system_exec, scapeshellcmd, proc_terminate, getphpcfg, symlink, load_file, chroot, chown, chgrp, apache_child_terminate, apache_setenv, define_syslog_variables, escapeshellarg, escapeshellcmd, eval, exec, fp, fput, ftp_exec, ftp_get, ftp_nb_fput, ftp_put, ftp_raw, ftp_rawlist, highlight_file, inject_code, openlog, passthru, php_uname, phpAds_remoteInfo, phpAds_XmlRpc, phpAds_xmlrpcDecode, phpAds_xmlrpcEncode, popen, posix_getpwuid, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_uname, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_open, shell_exec, syslog, system, xmlrpc_entity_decode, pcntl_exec, leak, ini_alter, ini_get_all, ini_restore, mail

3. Các hàm On/Off:
display_errors = Off
log_errors = On
register_globals = Off (và không còn tồn tại hàm này trong PHP 5.4.x)

4. Import file trong phpMyAdmin:
Upload file .sql/.gzip/.zip dung lượng tối đa: 500MB.
Tổng thời gian upload + thực hiện chạy câu lệnh SQL: 05 phút. Quá thời gian này sẽ bị lỗi timeout.

5. Quý khách vẫn băn khoăn về các hàm đang muốn sử dụng liên quan đến file, curl...? Các hàm này vẫn được sử dụng bình thường:
- allow_url_fopen
- curl (dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, pop3, pop3s, rtsp, smtp, smtps, telnet, tftp).
- file_get_contents
- file
- fopen
- readfile
- file_put_contents
- ini_set

(Hostingviet.vn)