April 21, 2015 hotro@hostingviet.vn 02466.567.555       Giới thiệuTuyển dụng    Liên hệ   Đăng nhập   Đăng ký

Xử lý lỗi exim dead but subsys locked "dkim_domain" option set for the second time

Cách xử lý lỗi exim dead but subsys locked "dkim_domain" option set for the second time

Khi không gửi được email, đăng nhập vào DirectAdmin thì thấy 1 loạt các thông báo trong Message:
The service 'exim' on server domain.com is currently down

Đăng nhập vào SSH kiểm tra trạng thái exim:

$ service exim status
exim dead but subsys locked

Thử restart lại exim thì thấy có lỗi: 
service exim restart
Shutting down exim:
Starting exim: 2016-09-19 23:18:50 Exim configuration error in line 2 of /etc/exim.dkim.conf:
"dkim_domain" option set for the second time

Các xử lý:
Thông báo ""dkim_domain" option set for the second time" có nghĩa là file "/etc/exim.dkim.conf" đã được include 2 lần.
Bạn hãy mở file này ra, và thêm dấu # phía đầu dòng để vô hiệu dòng đó:

nano /etc/exim.conf

Sau đó tìm đến dòng .include_if_exists /etc/exim.dkim.conf
Và thêm dấu # vào phía trước:
#.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf


Sau đó restart lại exim là xong:
$ service exim restart
Shutting down exim:
Starting exim:

Để chắc chắn là exim đã chạy (running), có thể dùng:
$ service exim status
exim (pid 14086) is running...