Các gói host bán chạy

SEO Hosting 3 IPs
SEO Hosting 3 IPs

Dung lượng (GB): 1200 MB.
Băng thông (GB): 50 GB
Database: 6
Tên miền: Không giới hạn
Số lượng IP lớp C: 3 IP

Phí duy trì 1 tháng: 105,000 VNĐ
Host sinh viên 300MB
Host sinh viên 300MB
Dung lượng (GB): 300MB.
Băng thông (GB): 10GB
Database: 5
Tên miền: Không giới hạn
Emails: 5
Phí duy trì 1 tháng: 20,000 VNĐ
Host sinh viên 500MB
Host sinh viên 500MB

Dung lượng (GB): 500MB.
Băng thông (GB): 15 GB
Database: 10
Tên miền: Không giới hạn
Emails: 10

Phí duy trì 1 tháng: 41,000 VNĐ
Host cá nhân 1.000MB
Host cá nhân 1.000MB

Dung lượng (GB): 1000 MB.
Băng thông (GB): 30 GB
Database: 3
Tên miền: Không giới hạn
Emails: 20

Phí duy trì 1 tháng: 66,000 VNĐ
Host cá nhân 1.600MB
Host cá nhân 1.600MB

Dung lượng (GB): 1.600 MB.
Băng thông (GB): 50 GB
Database: 4.
Tên miền: Không giới hạn
Email: 40.

Phí duy trì 1 tháng: 99,000 VNĐ
Host cá nhân 2.300MB
Host cá nhân 2.300MB

Dung lượng: 2.300 MB.
Băng thông: 80 GB.
Database: 10.
Tên miền: Không giới hạn.
Email: 80.

Phí duy trì 1 tháng: 141,000 VNĐ
SVN Subversion 1
SVN Subversion 1
Dung lượng: 500 MB.
Băng thông: 10 GB.
Tài khoản SVN: Không giới hạn.
Tên miền: Không giới hạn.
Phí duy trì 1 tháng: 21,000 VNĐ
Máy chủ ảo VPS1
Máy chủ ảo VPS1
CPU:                   E5-2650
Dung lượng (GB): 10GB
Băng thông (GB): KGH
RAM                 : 512MB
Phí duy trì 1 tháng: 175,000 VNĐ